+48 514 868 360

05. Przyłącza budowlane

Podstawą do rozpoczęcia budowy jest uzbrojenie działki w niezbędne media tj. wodę oraz prąd budowlany. Odpowiednio wcześnie musimy zatroszczyć się o zapewnie prądu oraz wody ponieważ czas oczekiwania na przyłącz nie jest krótki.
W pierwszej kolejności będzie potrzebne zasilanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. W tym celu należy wystąpić o zasilanie placu budowy. Może być ono wykonane jako przyłącze docelowe, które po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania będzie wykorzystywane do jego zasilania. Przy czym realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie. Najszybciej jednak zostanie wykonane przyłączenie placu budowy poprzez przyłącze tymczasowe.

Proces przyłączenia

O przyłączenie do sieci można ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany dom jednorodzinny, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do placu budowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku. Kopia takiego dokumentu musi być dostarczona do TAURON najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy. Proces podłączenia obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy oraz realizację jej postanowień, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Przyłącze tymczasowe

Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci TAURON (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta TAURON.
Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:
• Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy, np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek),
• Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci np. „Plac budowy domu jednorodzinnego”,
• Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną – wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej,
• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:
• Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
• Wypełniony i podpisany druk WP-T- Potwierdzenie tytułu prawnego do obiektu (wniosek można pobrać ze strony internetowej TAURON)

Zakończenie budowy

Po zakończeniu budowy można wystąpić o aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i rozpoczęcie dostaw do budynku docelowego oraz zmianę grupy taryfowej z C na G. Do wprowadzenia tych zmian konieczne jest dostarczenie oświadczenia o zakończeniu budowy, stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci oraz zmianie charakteru pobieranej energii elektrycznej. Taka procedura jest możliwa tylko w przypadku, jeżeli moc przyłączeniowa dla budynku jest taka sama jak dla placu budowy. Zmiana mocy przyłączeniowej jest realizowana jak przyłączenie nowego obiektu.
Wniosek o wydanie informacji technicznej
Pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji technicznej, w której określone są możliwości techniczne podłączenia wody oraz (jeżeli dom nie ma szamba) odprowadzania ścieków. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiej informacji do właściwego zakładu wodociągowego. Wniosek musi zawierać dane właściciela działki – inwestora, szacowane zapotrzebowanie na wodę oraz informacje o charakterze zabudowy. Wniosek należy uzupełnić aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową, z zaznaczoną działką i granicami budynku do którego będzie przyłączana woda. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000, a uzyskać ją można w starostwie powiatowym. Wzór wniosku jest dostępny na stronach www zakładów wodociągowych.
Po złożeniu wniosku zakład wodociągowy ma czas na zweryfikowanie w terenie możliwości technicznych wykonania przyłącza. Zazwyczaj nie trwa to więcej niż 20-30 dni. Jeżeli okaże się, że takie możliwości istnieją, zostaje wydana decyzja, a inwestor otrzymuje informację techniczną, która jest podstawą do przygotowania projektu.

Projekt przyłącza i wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia

Z informacją techniczną należy się udać do projektanta, posiadającego uprawnienia do projektowania sieci wod-kan. Na jej podstawie sporządzi on projekt, który jest niezbędny do otrzymania informacji o warunkach przyłączenia. Niektórzy projektanci i firmy wod-kan współpracują na stałe z „wodociągami”, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dokumentację i uzgodnienia wykonała firma zewnętrzna.
Z projektem należy ponownie odwiedzić zakład wodociągowy, składając kolejny wniosek – tym razem o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Zakład, po zweryfikowaniu poprawności projektu i uprawnień projektanta wyda stosowane oświadczenie.

Umowa przyłączeniowa

Uzyskanie zapewnienia o możliwości podłączenia oraz gotowy projekt przyłącza pozwalają starać się o przyłączenie. To kolejna wizyta w zakładzie wodociągowym. Do wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej dołącza się tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. odpis notarialnego aktu własności), wniosek o zawarcie umowy na dostawy wody oraz pisemną zgodę właścicieli działek lub dróg (na które będzie musiała wejść ekipa wykonująca przyłącze) do wejścia na ich teren. Niezbędny jest także plan sytuacyjny (sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej) lub pozwolenie na budowę (ew. zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza) oraz opinia, że sieci nie będą kolidowały. Na tym etapie trzeba mieć również wybranego wykonawcę robót, ponieważ zakłady wodociągowe wymagają dołączenia ksero uprawnień budowlanych kierownika robót i projektanta.
Na podstawie tych dokumentów, w terminie do ok. 2 tygodni podpisana zostaje umowa między zakładem wodociągowym i wnioskującym. Zakład przydziela klientowi inspektora, który będzie sprawował nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami i sprawdzał ich zgodność z projektem. Przed rozpoczęciem właściwych prac w terenie zalecane jest skontaktowanie się z inspektorem w celu ustalenia ich harmonogramu i przebiegu.

Wykonanie prac i dokumentacja powykonawcza

Wykonanie prac w terenie zakład wodociągowy pozostawia najczęściej firmom zewnętrznym. Przy wyborze jednej z nich nie warto kierować się jedynie ceną, ale zwrócić uwagę również na inne aspekty wykonywania prac, takie jak np. jakość stosowanych materiałów (gwarancja producenta, trwałość) oraz metody wykonywania robót ziemnych. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy wykonanie przyłącza wymaga rozkopania drogi dojazdowej i może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Niektóre firmy oferują wykonanie przecisków i przewiertów pod drogami bez naruszania warstwy asfaltu.
Po zakończeniu prac, ale jeszcze przed zasypaniem wykopu należy się skontaktować z inspektorem, który na miejscu oceni, czy przyłącze wykonano zgodnie z projektem i uzgodnieniami.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej zakład wodociągowy wydaje protokół odbioru przyłącza. Właściciela czeka jeszcze płukanie nowej sieci (czasami wymagane jest również wykonanie badania bakteriologicznego wypłukiwanej wody) oraz próby szczelności. Musi on również umówić się z zakładem wodociągowym na montaż i uruchomienie wodomierza (może to również wykonać firma zewnętrzna), sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (geodeta musi nanieść przyłącze i wcinkę na mapy) oraz podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę (i ew. odprowadzanie ścieków).

Koszty

• Wydanie warunków wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 100 do 150 zł
• Projekt przyłącza wodnego bądź kanalizacyjnego – 1 200 do 2 500 zł
• Uzgodnienie projektu (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) – 30 do 60 zł
• Uzgodnienie projektu (przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne) – 100 do 150 zł
• Projekt zmian w ruchu drogowym oraz zajęcie pasa – 500 do 900 zł
• Opłaty geodezyjne (wykonanie map, wytyczenie przebiegu przyłączy) – 800 do 1 200 zł
• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 300 do 600 zł
• Odbiór końcowy przyłącza wody – 100 zł
• Opłata przyłączeniowa – 1 100 do 2 000 zł
Do kosztów formalnych trzeba jeszcze doliczyć koszty budowy. Orientacyjna cena wynosi
• Instalacja kanalizacyjna – koszt 60 do 180 zł/mb
• Instalacja wodociągowa – koszt 60 do 100 zł/mb

Widzimy zatem, że kanalizacja i instalacja wodociągowa będą dość dużym wydatkiem, pociągającym za sobą wiele formalności

Alternatywą zapewnienia wody podczas budowy jest możliwość dostarczenia jej np. w mauzerach, jeżeli nie ma możliwości szybszego wykonania przyłącza.