+48 514 868 360

03. Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Pamiętajmy jednak, że do wniosku o pozwolenie na budowę (składanego w Starostwie Powiatowym), dołączamy także szereg dokumentów pomocniczych, między innymi takich jak:

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (otrzymamy ją w miejscowym Urzędzie Miasta – Wydział Architektury).
  • Warunki techniczne dostawy mediów (do nabycia w zakładach: energetycznym, elektrycznym, wodociągów i kanalizacji).
  • Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1: 500 (wykonana przez uprawnionego geodetę).
  • Dokumentacja dodatkowa wynikająca z zapisów prawa miejscowego.

Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 65 dni od daty złożenia dokumentów. Pamiętajmy, że pozytywna decyzja uprawomocnia się dopiero po 14 dniach (jest to okres, w którym strony postępowania mogą złożyć odwołanie od decyzji). Jeśli nie planujemy rozpocząć budowy natychmiast, pamiętajmy, że ważność decyzji o pozwoleniu na budowę wygasa po 3 latach. Jeśli przez ten czas nie rozpoczniemy robót budowlanych, wówczas konieczne będzie ponowne uzyskanie pozwolenia.

W niektórych przypadkach należy również do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć dokumenty dodatkowe. Dobrzej jest więc sprawdzić czy dla naszej działki będzie to wymagane:

Przykłady dokumentów dodatkowych:

Zezwolenie na wjazd na działkę:

Jeśli działka jest położona przy drodze wojewódzkiej lub krajowej i nie ma na nią zjazdu, to do uzyskania zgody na budowę domu konieczne będzie oświadczenie zarządcy tej drogi o możliwości połączenia działki z drogą. Najlepiej jednak od razu wystąpić do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (dotyczy to również dróg gminnych i powiatowych, tyle że w ich wypadku tego dokumentu nie trzeba załączać do wniosku o pozwolenie na budowę domu).

Opinia geotechniczna

Jeśli po oględzinach działki projektant zdecydował, że konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej, zamawiamy ją u inżyniera geotechnika z odpowiednimi uprawnieniami (koszt zależy od liczby i głębokości otworów wykonanych w trakcie badania, wynosi średnio około 1 tys. zł).

Odrolnienie działki

Gdy działka budowlana (o takim przeznaczeniu w planie miejscowym albo decyzji o warunkach zabudowy) była do tej pory użytkowana rolniczo, może być konieczne uzyskanie decyzji wyłączającej działkę z produkcji rolnej (tak zwane odrolnienie, z którego zwolnione są tylko ziemie najsłabszej klasy).

Dziennik budowy i tablica informacyjna

Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocni albo minie termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia, możemy odebrać 2 egzemplarze ostemplowanego projektu budowlanego (trzeci egzemplarz trafia do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w starostwie). W urzędzie otrzymamy również opieczętowany dziennik budowy (za opłatą rzędu kilkunastu zł). Za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy będzie odpowiadał kierownik budowy. Powinniśmy jednak kontrolować, czy dziennik jest rzetelnie i systematycznie prowadzony, bo dokument ten może mieć duże znaczenie w razie sporu z wykonawcą robót. Kierownik budowy powinien – zanim jeszcze ruszą prace budowlane – sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji zawartych w projekcie, protokolarnie przejąć od inwestora teren budowy i dopilnować jego zabezpieczenia (ogrodzenia), ustawić tablicę informacyjną (przy ogrodzeniu od strony drogi) oraz zapewnić wytyczenie projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę.

Ostatnim formalnym obowiązkiem inwestora na etapie przygotowywania budowy jest złożenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Trzeba to zrobić przed przystąpieniem do pierwszych prac.

Do zawiadomienia dołącza się pisemne:

  • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że przyjął obowiązek kierowania budową oraz sporządził dla niej plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • zaświadczenie potwierdzające, że kierownik budowy jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i określające termin ważności wpisu;
  • w razie ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o jego przynależności do izby samorządu zawodowego;
  • informację o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, maksymalnej liczbie pracowników na budowie w poszczególnych okresach i danych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia.

Dopiero po złożeniu zawiadomienia można rozpocząć takie jak niwelowanie terenu, ustawienie obiektów i urządzeń przeznaczonych dla robotników (np. toaleta), wytyczenie geodezyjne domu i przyłączy oraz ułożenie przyłączy niezbędnych na potrzeby budowy.