+48 514 868 360

10. Zakończenie budowy – zawiadomienia albo pozwolenie na użytkowanie

Formalne zakończenie budowy polega na złożeniu w miejscowym powiatowym nadzorze budowlanym stosownego zawiadomienia. Jeżeli jednak zamierzamy zamieszkać w domu przed wykonaniem wszystkich prac objętych projektem (na przykład przed wykończeniem poddasza), konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

W obu sytuacjach musimy wcześniej skompletować i przedstawić w nadzorze następujące dokumenty:

  • oryginał dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do odbioru);
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami. Musi ono zawierać również informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi lub sąsiedniej nieruchomości;
  • w razie dokonania w trakcie budowy zmian nieistotnych – kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. W takim wypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony);
  • protokoły badań i sprawdzeń instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej – sporządzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi;
  • dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki albo odstępstwach od tego projektu – sporządza ją geodeta z uprawnieniami;
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy potwierdzone przez zarządców sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej;
  • jeśli projekt wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lub ochrony przeciwpożarowej (bo na przykład wydzielono w nim część użytkową przeznaczoną na prowadzenie sklepu albo gabinetu lekarskiego), wymagane jest też oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. W takich sytuacjach trzeba więc wcześniej zgłosić zakończenie budowy we wskazanych instytucjach (mają 14 dni na zgłoszenie uwag/sprzeciwu).

Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia w powiatowym nadzorze budowlanym zawiadomienia wraz z kompletem dokumentów organ ten nie wyda decyzji o sprzeciwie (zapadnie milcząca zgoda), będzie to oznaczać, że wyraził zgodę na użytkowanie wybudowanego obiektu. Nadzór może też wydać z urzędu – jeszcze przed upływem terminu – zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co od razu uprawni inwestora do zamieszkania w nowym domu.

W wypadku złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie nadzór budowlany ma obowiązek przeprowadzić w terminie 21 dni kontrolę wybudowanego obiektu (między innymi w zakresie zgodności z projektem). Inwestor zostanie o niej powiadomiony w ciągu siedmiu dniu i musi w niej uczestniczyć. Warto pamiętać, że w razie stwierdzenia w trakcie tej kontroli niezalegalizowanych istotnych odstępstw od projektu nadzór nałoży karę w wysokości 1 tys. zł za każdą nieprawidłowość. Po zakończeniu robót prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu (na podstawie pozwolenia na użytkowanie) inwestor jest obowiązany zawiadomić o tym organ nadzoru budowlanego.

Uwaga! Lepiej nie wprowadzać się do nowego domu przed załatwieniem wszystkich formalności związanych z zakończeniem budowy, ponieważ grozi za to kara w wysokości 10 tys. zł.